ࡱ> XZWy RZ1bjbjEEBH''n )8O,d-I_ k,,,,,,,$v/2^,9sIIss,4-GGGs,Gs,GGr]&T]'rg>&,4-0d-&v2Xv2]']'Vv2'ssGsssss,,psssd-ssssv2sssssssss : q\Nw~re]yb:y] z[eRlՋL ,{Nz ;`R ,{Nag :Nĉbw~re]yb:y] z{t S%cxQW&^R\O(u _[~re]eP^ g^SU\ cR^WQcT~rS OncV[ 0^Q{] z~re]ċNhQ 0T 0~re][R 0I{ gsQhQTĉ[ ~Tbw[E`Q 6R[,gRl0 ,{Nag ,gRl@by~re]yb:y] zN N{y :y] z /fc(W[e~re]Ǐ z-N^(uTReHQۏ(ub/g (WPg000W04lTsXObI{ebS_>fW>yO0sXN~NmHev wQ g\&^R\O(uv^] ze]yv0 ,{ Nag wOO?bTWaN^S#:y] zvzy0[evcwT6eI{~T{t]\O bzN[YXTOR:_[:y] zvb/gc[0wQSO]\OYXbq\NW(g^Q{f[Obb0 ] z@b(W0WT:S^LN;N{bvQYXbvUSMO #:y] z3ubR[0~~[e0vcw{tI{]\O0 ,{Vag _U\:y] z;mR^u_R{|c[0LNcۏ0ON?a3ubvSR0 ,{Nz 3ubNzy ,{Nag q\NwL?e:SWQwQYN[ĉ!jve^]NNl(u^Q{0^?eW@xe0N04l)R4l5uI{W(g] z n NRagNv GWS3ub:y] z 10] z^ĉ!j(W8000s^es|+T N NbyvbD(W3000NCQ+T N N0^(uHQ[0ؚeb/gv] zS NSĉ!jP6R 203ub] z_]Kb~PhQ ]^z~re]{tSO| 303ub] z^wQY:N[Uv~re]eHh0~re]eHh^Sb~re]8hch0~re]~~{t0s:WsXOb0[hQ2bce0PgNPgeDn)R(uce04lN4lDn)R(uce0Nn)R(uce00WNe](u0WObce0~re]v Ve ^(u0~re]vb/gRep0~re]ċN{t0;N:ghYh0]\ONXTbeQh0e];`s^bV^nI{ 40] zyv^_S 00e]0vtI{vsQUSMO/ecMT wQY_U\~re]vagNNsX 50(WR^:y] zvǏ z-N Y~T] zyrp ~~~re]b/g;esQTRe0 ,{mQag :y] z3ubzy z^ 10] zyv;`bSONbTTSO kXb 0q\Nw~re]yb:y] z3ubh 0S~re]eHhN_VN 20] z@b(W0W:S^LN;N{R[ Ta 30wOO?bTWaN^S~~N[ۏLċ[ 40Ǐċ[vyv (WwOO?bTWaN^SQzۏLlQ:y 50lQ:ye_v wOO?bTWaN^S[yblQ^0 ,{ Nz ~~[e ,{Nag [L:y] z^bJT6R^0 zyKNew yvbbUSMOkJSt^Tq\NW(g^Q{f[ObJT~re]ۏU\`Q0 ,{kQag yvbbUSMO(W[eǏ z-N ǑSR[ gHece w=[:y] z[eĉRTeHh :_SǏ zc6R ~ZP}Y4l05u0dq0lI{TynDnmSYU_ NSc4l0W>WTal4lYt0lb\ltTMjVI{chvvKmU_ [g_U\ċ]\O0 yvbbUSMO(W[eǏ z-N=\S0WǑ(upencU_ el(upenchv{ gq_PDebeW[f0 ,{]Nag T:S^LN;N{ R:_[:y] z[ev~~c[Tvcw{t 6R[v{R kJSt^\_U\N!k[:y] zvhg0 ,{ASag wOO?bTWaN^S~~[e:y] z^-Nghg]\O0 10yvbbUSMO(Wyv;NSO] z[bTN*NgQ ^Tq\NW(g^Q{f[OcQ-Nghg3u v^cNyv-Ng;`~bJTTyv^USMO0USMO0vtUSMOvċNa 20q\NW(g^Q{f[ObzN[~ [:y] z[e`QۏLhg QwQ-NghgbJT \O:Nyv6evOnc 30yvbbUSMO9hnc-Nghgs:Wċ[aۏLte9e O9e[U gsQDe :Nyv6eZP}YQY0 ,{ASNag "*,.48<>D屚eLeL30hnhCB*CJ KHOJPJQJaJ o(ph0hnhCB*CJ KHOJPJQJaJ hph3hnhCB*CJ KHOJPJQJaJ ho(ph4hnhC5B*CJ KHOJPJQJ^JaJ ph,hnhC5B*CJ,KHOJ^JaJ,ph3hnh#5B*CJ,KHOJQJ^JaJ,o(ph3hnh5B*CJ,KHOJQJ^JaJ,o(ph3hnhC5B*CJ,KHOJQJ^JaJ,o(ph ,.> D T j j NdG$H$`gd7FdG$H$`gd $dG$H$a$gdqdG$H$`gd=WdG$H$`gd)dG$H$WD`gdJo $dG$H$a$gdF $da$gd)DH $ ( z ϹϠnU<('hXgB*CJ KHOJPJQJaJ ph0hnhCB*CJ KHOJPJQJaJ o(ph0hnhfB*CJ KHOJPJQJaJ o(ph0hnhJoB*CJ KHOJPJQJaJ o(ph0hnh[B*CJ KHOJPJQJaJ o(ph0hnhEJ5B*CJ KHOJPJQJaJ o(ph*h|B*CJ KHOJPJQJaJ o(ph0hnhCB*CJ KHOJPJQJaJ o(ph-hnhCB*CJ KHOJPJQJaJ ph z |  B D T Z ^ h j p t ѺѺѺѺpWpWC'hXgB*CJ KHOJPJQJaJ ph0hnhCB*CJ KHOJPJQJaJ hph3hnhCB*CJ KHOJPJQJaJ ho(ph-hnhCB*CJ KHOJPJQJaJ ph0hnhCB*CJ KHOJPJQJaJ o(ph-hnhCB*CJ KHOJPJQJaJ ph0hnhCB*CJ KHOJPJQJaJ o(ph*h TB*CJ KHOJPJQJaJ o(ph JεΜΆpWAW*-hnhCB*CJ KHOJPJQJaJ ph*hDxB*CJ KHOJPJQJaJ o(ph0hnhCB*CJ KHOJPJQJaJ o(ph*h\ B*CJ KHOJPJQJaJ o(ph*hYB*CJ KHOJPJQJaJ o(ph0hnhQB*CJ KHOJPJQJaJ o(ph0hnh^>SB*CJ KHOJPJQJaJ o(ph0hnhCB*CJ KHOJPJQJaJ o(ph0hnhJoB*CJ KHOJPJQJaJ o(phN Lv tZ2rdG$H$`gdC$dG$H$`a$gd[IdG$H$`gd5sdG$H$WD`sgd#dG$H$^gd#dG$H$`gdLSdG$H$`gd)dG$H$`gd45CJL .2εΞnnX?0hnh TB*CJ KHOJPJQJaJ o(ph*hDxB*CJ KHOJPJQJaJ o(ph-hnhCB*CJ KHOJPJQJaJ ph0hnhCB*CJ KHOJPJQJaJ o(ph-hnhCB*CJ KHOJPJQJaJ ph0hnhLSB*CJ KHOJPJQJaJ o(ph0hnhCB*CJ KHOJPJQJaJ o(ph0hnh#B*CJ KHOJPJQJaJ o(ph26htvxz~Zf28<vzηrYΞΞ?3hnhCB*CJ KHOJPJQJaJ ho(ph0hnhLSB*CJ KHOJPJQJaJ o(ph*h B*CJ KHOJPJQJaJ o(ph*hDxB*CJ KHOJPJQJaJ o(ph0hnhCB*CJ KHOJPJQJaJ o(ph-hnhCB*CJ KHOJPJQJaJ ph0hnhCB*CJ KHOJPJQJaJ o(ph0hnh]B*CJ KHOJPJQJaJ o(phz~t(L(P(6)˲˘~g~QO8-hLtB*CJ KHOJPJQJaJ ho(phU*hXgB*CJ KHOJPJQJaJ hph-hDxB*CJ KHOJPJQJaJ ho(ph3hnhCB*CJ KHOJPJQJaJ ho(ph3hnhhB*CJ KHOJPJQJaJ ho(ph0hnhCB*CJ KHOJPJQJaJ o(ph3hnhCB*CJ KHOJPJQJaJ ho(ph3hnh]B*CJ KHOJPJQJaJ ho(phr p:(X((()6)8)L))*"*D*l*dG$H$WD`gd?dG$H$WD`gdCdG$H$WD`gd)$dG$H$WD`a$gdxdG$H$`gddG$H$`gd)][ybzyv:y] zyv g NR`b_KNNv NNSm 10Su(ϑ0[hQ#NNEe 20O(uV[0wLN;N{fNybkO(ubmplvPge0b/g0]zTY 30lSbݏlRS 40ݏSV[Tw gsQ VNsO vl_0lĉ b%N͑>yOq_T 50 gvQNݏS^Q{l_lĉL:N gsQgblYZ0 ,{Vz yv6e ,{ASNag :y] zz]6eKNew2*NgQ 1uyvbbUSMOcNfNb6e3u ~:S^LN;N{蕡[8hT bwOO?bTWaN^S~~6e0 ,{AS Nag :y] z6e^cN NRDe 10:y] z3ubfNT6e3uh 20] z(ϑz]6eeNSDe 30 ~re]-NghgbJTSte9ece 40~re]6eċh 50~re]~T;`~bJT~TS~re]~~T{tSǑ(uv VNsO ce0Pge0YTeb/g^(u`QRge]Ǐ z-Nvb/gRepTQcvbHeNSyOHevRgI{ 60yv^_S 00vtUSMO[yv[eǏ zvfNbċNa0 ,{ASVag wOO?bTWaN^S~~6eċ[OۏL:y] z6e06eċ[v;NQ[ 10cOv6eċ[De/f&T[tePhQ 20/f&T[bN3ub[eeHh-NcQvhQ:yQ[ 30T gsQ;Nch/f&T0R:yBl 40[-Nghgċ[-NcQvte9e^/f&TۏLNte9e 50S_vb/gRepSeb/g0e]z0ePge0eY[ VNsO vq_T 60] z(ϑ[hQ`Q,] z8^(ϑ2c0ltSHegI{0 ,{ASNag V] z^gI{SV N cg6ev ^S_(W@b3ubv6eegMRcQfNb^g3u0^gǏ2t^N NۏL6ev \dyv:yD)B)J)L)P)R)T)X))))))))h*˲˲fKfK3K.hYB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hnhCB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph1hnhCB*CJ KHOJPJQJ^JaJ ph.hDxB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hnhCB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph0hnhCB*CJ KHOJPJQJaJ hph3hnhCB*CJ KHOJPJQJaJ ho(ph3hnh#B*CJ KHOJPJQJaJ ho(phh*j*****++++++++n,,,,,ʯʯʔ|cIII/I3hnh5B*CJ KHOJPJQJaJ ho(ph3hnhCB*CJ KHOJPJQJaJ ho(ph1hnhCB*CJ KHOJPJQJ^JaJ ph.hDxB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hnhCB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hnhB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hnhCB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hnh#B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(phl**X+++,H,n,,,.----...dG$H$WD`gdX $dG$H$a$gddG$H$WD`gdAdG$H$WD`gd)dG$H$WD`gd}dG$H$WD`gdCdG$H$WD`gd>,,,,,,-(-*-,-.-2-4-6-<--ʯʕ~ʕdMd40hnhCB*CJ KHOJPJQJaJ hph-hDxB*CJ KHOJPJQJaJ ho(ph3hnhCB*CJ KHOJPJQJaJ ho(ph-hB*CJ KHOJPJQJaJ ho(ph3hnhCB*CJ KHOJPJQJaJ ho(ph4hnh#B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hnhCB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hnh5B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph----------,...2.˲˲˛˂gM24hnhCB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph3hnhCB*CJ KHOJPJQJaJ ho(ph4hnhCB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph0hnhCB*CJ KHOJPJQJaJ hph-hDxB*CJ KHOJPJQJaJ ho(ph0hnhCB*CJ KHOJPJQJaJ hph3hnhCB*CJ KHOJPJQJaJ ho(ph3hnh#B*CJ KHOJPJQJaJ ho(ph 2.4.6.:.<.>.d.f.........//ʹdI1.hDxB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hnh#B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hnhlB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph3hnhCB*CJ KHOJPJQJaJ ho(ph4hnhCB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph1hnhCB*CJ KHOJPJQJ^JaJ ph4hnhCB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hDxB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph//// ///(/6//D/H/P/T/f/r/t/v/////̱iiiiQiQi9i.h0ZcB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hbcB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.h)QUB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.h5B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hGB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hnhCB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph1hnhCB*CJ KHOJPJQJ^JaJ ph4hnhC5B*CJ KHOJPJQJ^JaJ ph////////////иРjO7O1hnhCB*CJ KHOJPJQJ^JaJ ph.hDxB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hnhCB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hnh=&+B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hnhCB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hbcB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.h)QUB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.h0ZcB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.h TB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph ./v0x0001 1 1111111R1T1V1X1Z1$a$gd2 $dG$H$a$gd^-;dG$H$WD`gd)dG$H$WD`gd)QU/v0x0~000000000000000ʮy`Gy0y`-hDxB*CJ KHOJPJQJaJ ho(ph1hnhCB*CJ KHOJPJQJ^JaJ ph0hnhCB*CJ KHOJPJQJaJ hph3hnhCB*CJ KHOJPJQJaJ ho(ph4hnhC5B*CJ KHOJPJQJ^JaJ ph7hnhC5B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hnh#B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hnhCB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph000000000001111 1111111 1J1L1N1P1V1X1Z1Ͳ͚́yuyuyuyumim[miuh7h7mHnHsHuh"jh"UhdjhdU1hnhCB*CJ KHOJPJQJ^JaJ ph.hYB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hnh#B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hnhCB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hDxB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph@P182P:p#. A!"#$%S Dpj   2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmH nHsH tHR`R }cke $1$a$(CJKHOJQJ_HaJmH nHsH tH$A $ ؞k=W[SOBiB nfh/> }eg CharCJOJPJQJ^JaJ^R ^ 3ckee,g)ۏ 2XdWD`X CJKHOJPJQJmHsHtHJ/!J 3 ckee,g)ۏ 2 CharCJOJPJQJ^JaJ^ 2^ 2u w'$ 9r &dG$Pa$CJKHaJmHsHtH>/A> 2u w CharCJOJPJQJ^JaJL `RL 2u$ 9r G$a$CJKHaJmHsHtH>/a> 2u CharCJOJPJQJ^JaJ.U q. ,[`c>*B*^Jph> > pyblFhe,gCJKHaJmHsHtHD/D p yblFhe,g CharCJOJPJQJ^JaJDD List ParagraphWD`PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!mQtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرhF[x=ޝzvg53NjHHzZ $ʯI)*E_N&IA!>Ǽ3xN>UWL0Č߫߿z}rx{h9T8T/χ?xY'~3S~O_|w)ӈHt=a+d NG1-RlƁ1RJwT蠯M1K"o he˓ێ½PL-|%EhY7'qP.\L=dqķ3Iofi.ñBRb-JP_pG ݢiKtdӌhFio7;7Q2ȾD>a/Q>XW ˔M_uHq)h +:Viw4rBqϫ"r!2laCbU|!8^8>ܠ,AбVt׎~ls14_=,ɬožTV G"ѦbH'.4x޵w-ϷE|F;v`b3"G 'e\fHO '$i_wp >*8i&LY%\,xҕ= r6f 3Tʅ):ªZKLs&C Mܛ0 [˫p@ע`j۽7 YHxHicT5Ar@HZAZC}i' RQ\m,zo,gQu{Y\,Nר/=L _.̇Y7C6-fSh62"5NHT[X65̫4X%Yֳ2fkhi~tCKF#b +w1m|4`!:U!p5a:~{4mmio ήc8mDJpSǹ橠V1?#Si?3E'pS2W`qB]( 08w nA[s)k8= Aa?R dڒɾcUӽ˲d)#Queb}C!&i0>4S7{z F} 4sKvUKoȳh~1jYUVH5U8Vk;֜L9ŰD ?*|FL "A3>g]dm2iVֵ褽mg H (((+Dz J2z6)h*,-2.///0Z1 "#Nrl*.Z1 ! "$+!@ @H 0( 0( B S ?_GoBack "$IJ|}46MPQ&(LMNR]:;?A8 <>HJjlm "-!#;=>X_en  ! / h k n o ' * / 2 4 F G J M Q U V W X Y [ f g h i k l m n n p p q q s t v w y z VWOP[\_ b n n p p q q s t v w y z sss3n n p p q q s t v w y z YZm n n p p q q s t v w y z } b[\%cp 3L e/8np U0^U`0^Jo(0\^`\^J)q\^q`\^J. \^ `\^J. \^ `\^J)] \^] `\^J.\^`\^J.\^`\^J)I\^I`\^J.P0^P`0^Jo(0\^`\^J)l\^l`\^J. \^ `\^J. \^ `\^J)X \^X `\^J. \^ `\^J.\^`\^J)D\^D`\^J.U0^U`0^Jo(0\^`\^J)q\^q`\^J. \^ `\^J. \^ `\^J)] \^] `\^J.\^`\^J.\^`\^J)I\^I`\^J.U0^U`0^Jo(0\^`\^J)q\^q`\^J. \^ `\^J. \^ `\^J)] \^] `\^J.\^`\^J.\^`\^J)I\^I`\^J.[\% 3L}/8nB     J+    H#    Nf    8Q+ F5X}0Cy\ B %^ |[ b dyT}g^)%\Q*K;uB}BF_1g" H #z%Q%::'/T(Y(J):a*=&+1+%,7,^.c.W1W-2/2n2?{3(4L4EJ5)7<27 x:^-;(i;[<X=>@7>j>x@5A45COHDAlE7F]G~G%HZZH66IjBIqKM~KKLkM+N6O5R^>SLS TuT)QU]5Vt@YZ,Zr|Z[;[Ud[\%\E\K\\^,[`'abcc%c0Zc/e.e gxgjcj2lflmbn;4oEoJohPo[oBp`sqws(uv6vWvYvIqw$0xDx.yjvylkz|W~d~@=WiqKS?7F9I|;[ Ac}Ruh19NLt1X}mci@'Mw@Fg^>ls}]DHTuNW6 !-fs''LMQQp1' b>ns|eE%| @EAP&ZVco=:KCK~v##ECJLn p @h4 XX XX(Unknown G*Cx Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial;([SOSimSun-= |8N[;= |8ўSOSimHei;5 N[_GB23127.@CalibriA$BCambria Math htJ?]}  & 0 2 3 : !6"000 0 0 0000006:>@DZ\^ =@\]^$([{ 0 0 000000Y[];[ii i 2qHX $P}2!xxq\Nw~re]yb:y] z{tRlLDMlenovo  Oh+'0 , L X d p|$ɽʡɫʩƼʾ̹취LDM Normal.dotmlenovo34Microsoft Office Word@- @i0@n1$2@Z0Y>՜.+,0 X`lt| i  !"#$&'()*+,./0123456789:;<=>?@ABCDEFHIJKLMNPQRSTUVYRoot Entry F@@g>[Data %1Table-2WordDocumentBHSummaryInformation(GDocumentSummaryInformation8OCompObju F#Microsoft Office Word 97-2003 ĵ MSWordDocWord.Document.89q